درباره ی ما

سند بیانیه ی خط مشی کیفیت

ویپ یار، در ارایه ی محصولات و خدمات خود همواره عامل اساسی کیفیت را مدنظر قرار می دهد. نکته ی اصلی در نظام مدیریت کیفیت این سازمان داشتن مجموعه رویه هایی عملیاتی و هدفمند بجهت دستیابی، تداوم و بهبود کیفیت محصولات و خدمات است. از اینرو:

- خط مشی کیفیت در این شرکت در راستای فراهم آوردن رشدی پایا و سودآور بمدد ارایه ی محصولات و خدماتی است که می توانند نیازها و توقعات مشتریان را برآورده سازند.

- تحقق این سطح از کیفیت از خلال استقرار نظامی از رویه هاست که بیان کننده ی شایستگی های شرکت در قبال مشتریان موجود، مشتریان بالقوه و مراجع ممیز مستقل باشد.

- ما عمیقا معتقدیم که تحقق این سند منوط به پایبندی تک تک کارمندان ما به مفاد این خط مشی است که نتیجه نهایی آن، چیزی جز بهبود مستمر محیط کاری برای همگان نخواهد بود.

اهداف این نظام جملگی در راستای کنترل، تضمین و بهبود کیفیت مشخص گشته اند و مدیران سازمان همواره تلاش می نمایند که با تمرکز دایمی بر آنها رسالت سازمانی خویش را عملی سازند. مهمترین این اهداف عبارتند از:

- ابقاء نمودن یک سیستم مدیریت کیفیت موثر و کارا منطبق با الزامات استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت.

- دستیابی و حفظ سطحی از کیفیت که افزایش دهنده ی اعتبار سازمانی ما نزد مشتریانمان باشد.

- و تضمین نمودن اینکه محصولات و خدمات این سازمان با الزامات قانونی و ایمنی مرتبط همنوا هستند.