درباره ی ما

فلسفه کسب و کار ما

این برگ پیشِ روی شما، برگی است درباره ی "ما". برگی که نگارش آن نه از پسِ "ما"، بل نگارشی است برای "ما" و پیش از"ما". برگی که دربردارنده ی چرایی ها و چگونگی های "ما"ست و اینکه چرا "ما" هستیم، بجای آنکه نباشیم...

"ما"، ویپ یار، می توانستیم یکی از بیشمار سازمان های این چنینی در زمینه ی کاری خویش باشیم، اما همواره خواسته ایم که هستی مان چیزی متفاوت از رقبایمان باشد و این بدان خاطر است که به گونه گونی مشتریان باور داشته ایم.

نیاز به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات همچون زیرساختی برای توسعه ی کشورها در این زمانه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این دغدغه ی همیشگی بنیان گذاران ویپ یار بوده است که جوّی در قلمروی این فن آوری های مدرن در جامعه ی ما مستولی گردد که با تنفّس آن پیشرفت و تعالی جامعه در کوتاه ترین زمان ممکن محقّق گردد.

فلسفه ی ویپ یار، همانا پیشرفت برای پیشرفت بوده است. پیشرفتی که بهبود سطح کیفیتی زندگی همنوعانمان را تضمین نماید. بهبودی که نه تنها لازم است بلکه می توان آن را حقّی سلب ناپذیر از مردم اجتماعمان تلقی نماییم. بدین روی، چرایی ویپ یار مبتنی بر دلایلی بسنده و کافی است که می توان آن ها را در سه واژه ی دانش، تلاش و پیشرفت خلاصه نمود. سه واژه ی کلیدی کسب و کار به سبک ویپ یار ؛ سه کلیدواژه ای که مؤسسان آن همواره بتوسط آن در جُستار کسب و کار خود و همنوعان خویش بدان ها متوسل گشته اند.

این است ویپ یار! پرسشی که حال به ذهنمان خطور می کند چگونگی تحقق و به ثمر رساندن چنین خواست های مقدّسی است. چگونگی آن را تنها می بایست در احوالات ویپ یار جست و جو نمود... باید ویپ یار را شناخت و بمدد این شناخت در مأموریت هایش با وی همراه گشت. این راهبرد مدیران، کارشناسان، کارمندان و تک تک اعضای این خانواده بوده است که ما را در تمایز با دیگران طلب کنند. تمایزی که حقّ مشتری است و تمامی امکانات سازمانی خود را برای بدست آوردنش در اختیار گرفته ایم و لحظه ای هدف دیگری را دنبال ننموده ایم.

ویپ یار با اتکاء بر دانش نظری و عملی پایه گذاران خویش در حوزه ی VoIP و کسب و کارهای مرتبط با آن زاده شد و تا امروز مراحل بلوغ خویش را پشت سر گذاشته است. شیره ی این رشد و تکامل آن نوشدارویی بوده است که به دستِ کَرَم تمامی آن هایی که به ما اعتماد کرده اند در کام ما چکانده شده است. از اینرو ویپ یار، بدون مشتریان خود هرگز موجودیتی برای خود قایل نبوده و نخواهد بود. این سازمان با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مدرن در حوزه ی علوم کامپیوتر و دانش مدیریت توانسته است که در کوتاه زمانِ هستی خود، بال های خویش را بر گستره ی بزرگی از فعالیت ها بگشاید و برای صعود به افق های دور و بالا از تمامی امکانات خویش بهره گرفته و پروازی جهان پسند به نمایش گذارد.

سازمان هایی که در راه فراهم نمودن تک تک پرهای مورد نیاز این اوج گرفتن در کنار ما بوده اند، خود؛ سازمان های متمایزی بوده که به کیفیت ارج نهاده اند. چه بسا که اگر این اهتمام به تعالی و سرآمدی نزد مشتریان ما نبود، شاید هرگز کسی سراغی از ویپ یار نمی گرفت و ما نیز امروز؛ یکی، "این همانِ" تمامی رقبای خویش بودیم.

در ویپ یار، مرزی در کار نیست و ما مدّت هاست که باور کرده ایم همه ی این سرحدّات آغاز ناتوانایی های خود ما هستند........